header header header
aneb Trochu jiný pohled na českou filmovou a TV produkci. Vývoj od historie po současnost, filmy zapomenuté i slavné, scény na kterých jste vyrůstali i takové, kterých si nikdo nevšiml.

Autorská práva

Základním právním zdrojem pro tuto oblast je Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 121/2000 Sb. (on-line je například na www.sagit.cz/_texty/sb00121.htm)

Filmy a televizní pořady jsou "díla audiovizuální" podle § 62. Všechny materiály zveřejněné na tomto webu jsou pak tzv. citace (já jim pro přesnost občas říkám “obrazové citace”).

§ 31
Citace

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů,

b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobná celá zveřejněná díla,
c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům;
vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Základním poznávacím znamením citace je, že se ve vlastním díle používá drobný/zanedbatelný výňatek citovaného díla. Jaká je situace u obrázků z filmů? Pokud vycházíme z výpočtu, že klasický filmový záznam má 24 políček (tj. obrázků) za sekundu a trvá 90 minut, obsahuje 24*60*90=129.600 políček. To znamená, že použít jako citaci jeden dva obrázky z filmu odpovídá situaci, kdy z románu citujeme jednu větu.

Zákon pro citaci klade další podmínky. Je třeba uvést jméno autora, název a pramen. Podle §63 se za autora audiovizuálního díla považuje režisér, název díla je název filmu, já ještě navíc u každé citace doplňuji jméno herečky/hereček a letopočet. Jediná nejasná věc je pramen, to u filmů vysílaných všemi běžnými terestrickými TV stanicemi a distribuovaných na videokazetách asi nejde přesně určit, to dává smysl spíše u tištěných textů. Nicméně z údajů, které u citace jsou, je naprosto jasné o jaké dílo jde.

Z toho všeho vyplývá jediné – celý web používá pouze citace v souladu se zákonem 121/2000 Sb. Náležitosti citace dávám přímo do obrázků, proto prosím dodržujte zákon také a v případě, že si obrázky stahujete, neupravujte je a tyto informace tam nechte. Kromě dodržování podmínek zákona to má i praktický důvod, z hlediska sběratele je lepší mít všechno vždycky pořádně popsané a evidované.

Upřímně řečeno je asi otázka, jestli jeden statický obrázek z filmu vůbec citace je, protože audiovizuální dílo “...sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu...” a samotný statický obrázek dojem pohybu samozřejmě nenavozuje, ovšem preventivně předpokládám raději širší pojetí.

Určitým problémem by mohly být fotografie z natáčení, což se dříve poměrně často dělalo. Tam je dílem fotografie nějakého fotografa jako taková. Většinou je u věcí, které už člověk vidí jako obrázek, těžké poznat, zda je to kus filmu nebo fotka scény z natáčení. Na tento web samozřejmě snímky, o kterých vím, že vnikly jako fotky z natáčení, nedávám.

Kromě autorského zákona by u některých webů věnovaných celebritám podle mého názoru ještě přicházela do úvahy pomluva podle §206 zákona 140/61 Sb. (Trestní zákon).

§ 206
Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Zde je základním pojmem "nepravdivý údaj". Určitě jste se setkali s tzv. fakes, kdy někdo vyrábí fotomontáže vytvářející dojem, že nějaká celebrita točila či fotila pornografii. To pak vlastně jako říká "nepravdivý údaj" a tím to teoreticky může splňovat dokonce druhý odstavec §206. Ovšem fakt je, že v západním světě tento právní relikt vesměs vůbec nemají a tím spíše ho neuplatňují na celebrity, politiky a vůbec známé osobnosti.
Pro pořádek podotýkám, že na tomto webu se žádné fakes nevyskytují a všechny zdrojové obrázky jsou pokud vím autentické, tudíž i z toho hlediska je absolutně v pořádku.

Tolik k liteře zákona. Kromě ní se dá na věc pohlížet i zdravým rozumem či pohledem běžné právní praxe ve světě. Základním rysem chování, které poškozuje autory či distributory audiovizuálních děl, je jejich finanční újma. Místo příjmu za lístek do kina/kazetu VHS či DVD/CD nedostanou nic, protože si spotřebitel zdarma stáhne film v MPEGu nebo písničku v MP3. Obrázek z filmu ale samozřejmě není ekvivalent celého produktu a tudíž takový dopad nemá. Co se týče dopadu na návštěvnost - jde naopak vlastně o propagaci a reklamu zdarma.
Druhým aspektem, který ve světě zkoumají je, jestli ten kdo díla šíří z toho má nějaký zisk, nezajímají se o fandovské a hobby weby, jako je právě tento. Pokud se v souvislosti s ním kdy objeví nějaká reklama, je to způsobeno pouze podmínkami hostingu prostoru a toho, že se mi ještě nepodařilo přesunout se na nějaký nekomerční server...